Nhà nước kiểm soát mua bán hóa chất độc hại như thế nào?

09-07-2019

Vấn đề Kiểm soát mua bán hóa chất độc hại được quy định tại Luật hóa chất 2007 06/2007/QH12 và được hướng dẫn bởi Điều 39 Thông tư 28/2010/TT-BCT quy định cụ thể một số điều của Luật hóa chất và Nghị định 108/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành như sau:

 

Nhà nước kiểm soát mua bán hóa chất độc hại như thế nào?

 

 

Luật hóa chất 2007

Điều 23. Kiểm soát mua, bán hóa chất độc

1. Việc mua, bán hóa chất độc phải có phiếu kiểm soát, có xác nhận của bên mua, bên bán để làm cơ sở cho việc kiểm soát hóa chất độc lưu thông trên thị trường.

2. Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc bao gồm các thông tin về tên hóa chất, số lượng hóa chất, mục đích sử dụng; tên, chữ ký của người mua, người bán; địa chỉ, số Giấy chứng minh nhân dân của người đại diện bên mua và bên bán; ngày giao hàng.

3. Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc phải được lưu giữ tại bên bán, bên mua ít nhất năm năm và phải xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

4. Bộ Công thương quy định mẫu phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc.

 

Thông tư 28/2010/TT-BCT (CHƯƠNG 6: PHIẾU KIỂM SOÁT MUA, BÁN HÓA CHẤT ĐỘC; XÂY DỰNG PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT; HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀ ĐÁNH GIÁ HÓA CHẤT MỚI; BẢO MẬT THÔNG TIN)

Điều 39. Phiếu kiểm soát, mua bán hóa chất độc

  1. Theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 23 Luật Hóa chất việc mua, bán hóa chất độc phải có Phiếu kiểm soát và phải được lưu giữ tại bên bán, bên mua, phải xuất trình khi được yêu cầu.
  2. Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc theo mẫu tại Phụ lục 16 kèm theo Thông tư này.

Trên đây là phần tư vấn về Kiểm soát mua bán hóa chất độc để tìm hiểu rõ hơn, vui lòng xem thêm tại Luật Hóa chất 2007

 

Nguồn tham khảo:

  1. https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-28-2010-tt-bct-huong-dan-luat-hoa-chat-va-nghi-dinh-108-2008-nd-cp-1a6d3.html#dieu_39
  2. https://thukyluat.vn/vb/luat-hoa-chat-2007-e905.html#Dieu_23
  3. https://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/tai-nguyen--moi-truong/nha-nuoc-kiem-soat-mua-ban-hoa-chat-doc-hai-nhu-the-nao-182149

Xem thêm:

Không ăn thua nếu chỉ TP.HCM siết chặt mua bán hóa chất

Mua, bán hóa chất độc nhưng không có phiếu kiểm soát xử phạt như thế nào?

Top 3 website mua bán hóa chất trực tuyến hàng đầu thế giới

Bài viết liên quan

Hóa chất có hại trong sản phẩm bạn mua
May 09, 2019

Hóa chất có hại trong sản phẩm bạn mua

Hóa chất công nghiệp có hại có mặt trong nhiều mặt hàng sử dụng hàng ngày chúng ta mua như...
Top 3 website mua bán hóa chất trực tuyến hàng đầu thế giới
Jul 10, 2019

Top 3 website mua bán hóa chất trực tuyến hàng đầu thế giới

Website là nơi bạn có thể thực hiện các giao dịch kinh doanh, mua và bán hóa chất...
Nhiều hóa chất độc hại được bán không đúng quy định
Jul 14, 2019

Nhiều hóa chất độc hại được bán không đúng quy định

Việc mua bán hóa chất độc hại phải có phiếu kiểm soát, có xác nhận của bên mua, bên bán...